Copyright oftwel auteursrecht geeft de maker van een tekst, artikel, boek, foto, software o.i.d. automatisch het alleenrecht om zijn/haar werk te exploiteren. Er is geen registratie nodig, er hoeft niet eens een © bij vermeld te worden, als het maar een creatief en origineel werk betreft.
Daarentegen kan vastlegging van auteursrecht wel handig zijn om, als het nodig is, te bewijzen dat jij de maker bent. Je kunt dit doen bij een notaris of bij de BBIE (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) welke de documenten registreren op datum. Dit kan zowel per post als online ingediend worden.

Artikel 1 van de Auteurswet definieert ‘auteursrecht’ sinds 1912 als volgt:
“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

Onder de Berner Conventie, welke op 5 december 1887 in werking trad, werd auteursrecht automatisch toegekend aan elk creatief werk. De auteur hoeft het niet te laten registreren en hoeft geen aanvraag te doen om de rechten te verkrijgen. Zodra het werk bestaat – dat wil zeggen, geschreven of opgenomen op een fysiek medium – worden aan de auteur automatisch alle exclusieve rechten voor dat werk en alle afgeleide werken toegekend, tenzij en totdat de auteur expliciet afstand doet van die rechten of totdat het auteursrecht is verjaard. De termijn voor verjaring verschilt van land tot land, maar is onder de Berner Conventie minimaal het leven van de auteur plus 50 jaar. In de Europese Unie geldt een termijn van 70 jaar vanaf het overlijden van de auteur. Dit betekent dat tot dat moment de erfgenamen de rechten automatisch overerven.

Bron: Wikipedia

Voor meer informatie zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Auteursrecht

Wil je iets van een ander gebruiken dan is het verstandig hiervoor toestemming te vragen, krijg je die niet dan kun je in de problemen komen als je dat wel doet. Uitzondering hierop is het gebruik voor studiedoeleinden of voor eigen gebruik.
Iets wat je gekocht hebt mag je weggeven of doorverkopen, maar je mag er geen kopieën van maken om deze vervolgens te verhuren of te verkopen. Het is namelijk strafbaar en de maker kan een schadevergoeding eisen of een procedure aanspannen. Volgens de Auteurswet artikel 31 kunnen er twee straffen opgelegd worden: een gevangenisstraf tot 6 maanden en/of een geldboete van de 4e categorie welke maximaal € 20.500,= bedraagt.

gepubliceerd op 29-5-2019